Selecteer een pagina

Leveringsvoorwaarden Nucleus Coaching

Definities

 1. Helma Koorevaar Nucleus Coaching: Helma Koorevaar Nucleus Coaching, gevestigd te ‘s-Heerenberg onder KvK nr. 09194834
 2. Klant: Degene met wie Helma Koorevaar Nucleus Coaching een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: Helma Koorevaar Nucleus Coaching en klant samen
 4. Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Helma Koorevaar Nucleus Coaching
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

Betalingen en betalingstermijn

1. Helma Koorevaar Nucleus Coaching mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Helma Koorevaar Nucleus Coaching de klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel in gebreke hoeft te stellen
4. Helma Koorevaar Nucleus Coaching behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Helma Koorevaar Nucleus Coaching gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoedingn verschuldigd aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Helma Koorevaar Nucleus Coaching zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Helma Koorevaar Nucleus Coaching op de klant onmiddellijk opeisbaar
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Helma Koorevaar Nucleus Coaching, dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching te betalen

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Helma Koorevaar Nucleus Coaching gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten
 2. Helma Koorevaar Nucleus Coaching roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke elektronische mededeling
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching , tenzij partijen hierover andere afspraken maken

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– het product niet is gebruikt
– het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
– het product geen los tijdschrift of losse krant is
– het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
– zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
– zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
– zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@nucleus-opleidingen.nl
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen

Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching heeft geretourneerd, dan zal Helma Koorevaar Nucleus Coaching eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Helma Koorevaar Nucleus Coaching voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd 

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten

Retentierecht

1. Helma Koorevaar Nucleus Coaching kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Helma Koorevaar Nucleus Coaching heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching
3. Helma Koorevaar Nucleus Coaching is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching te verrekenen met een vordering op Helma Koorevaar Nucleus Coaching

Eigendomsvoorbehoud

1. Helma Koorevaar Nucleus Coaching blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Helma Koorevaar Nucleus Coaching op grond van wat voor met Helma Koorevaar Nucleus Coaching gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst
2. Tot die tijd kan Helma Koorevaar Nucleus Coaching zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren
4. Indien Helma Koorevaar Nucleus Coaching een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Helma Koorevaar Nucleus Coaching het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt
2. Levering vindt plaats bij Helma Koorevaar Nucleus Coaching, tenzij partijen anders zijn overeengekomen
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Helma Koorevaar Nucleus Coaching het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching kan tegenwerpen

Levertijd

1. De door Helma Koorevaar Nucleus Coaching opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Helma Koorevaar Nucleus Coaching
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Helma Koorevaar Nucleus Coaching niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden

Levering op afroep

Indien de klant met Helma Koorevaar Nucleus Coaching levering op afroep is overeengekomen, en de klant zonder daartoe gerechtigd te zijn de zaken niet binnen de overeengekomen termijn heeft afgenomen, of bij gebreke van een overeengekomen termijn niet binnen 3 (drie) maanden na de gereedmelding, mag Helma Koorevaar Nucleus Coaching tot annulering of ontbinding van de overeenkomst gesloten met de klant overgaan, zonder dat Helma Koorevaar Nucleus Coaching tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn of zal kunnen worden en onverminderd het recht van Helma Koorevaar Nucleus Coaching om alle als gevolg daarvan geleden of te lijden schade op de klant te verhalen, die gehouden is deze schade aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching te vergoeden

Levering en overgang van risico

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Helma Koorevaar Nucleus Coaching niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching, bij gebreke waarvan Helma Koorevaar Nucleus Coaching niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
– geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
– zaken van Helma Koorevaar Nucleus Coaching die bij de klant aanwezig zijn
– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Helma Koorevaar Nucleus Coaching de polis van deze verzekeringen ter inzage

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
– geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
– zaken van Helma Koorevaar Nucleus Coaching die bij de klant aanwezig zijn
– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Helma Koorevaar Nucleus Coaching de polis van deze verzekeringen ter inzage

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Helma Koorevaar Nucleus Coaching enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt

Uitvoering van de overeenkomst

1. Helma Koorevaar Nucleus Coaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit
2. Helma Koorevaar Nucleus Coaching heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Helma Koorevaar Nucleus Coaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Helma Koorevaar Nucleus Coaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Helma Koorevaar Nucleus Coaching de betreffende bescheiden
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Helma Koorevaar Nucleus Coaching redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

1. De overeenkomst tussen Helma Koorevaar Nucleus Coaching en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen
2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Helma Koorevaar Nucleus Coaching schriftelijk in gebreke stellen

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar

Uitvoering van een dienst

 1. Helma Koorevaar Nucleus Coaching zal zich inspannen om de dienstverlening naar beste kunnen uit te voeren en garandeert de vastgelegde afspraken tijdig en volledig na te komen, een en ander conform de wet en maatschappelijke gebruik en met inachtneming van de zorg van een goed dienstverlener op grond van artikel 7:401 BW
 2. Indien Helma Koorevaar Nucleus Coaching op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Helma Koorevaar Nucleus Coaching de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen

Intellectueel eigendom

1. Helma Koorevaar Nucleus Coaching behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helma Koorevaar Nucleus Coaching (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Helma Koorevaar Nucleus Coaching ontvangt geheim
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Helma Koorevaar Nucleus Coaching waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Helma Koorevaar Nucleus Coaching schade kan berokkenen
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
-die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
-die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete
– is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
– is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Helma Koorevaar Nucleus Coaching waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen

Vrijwaring

De klant vrijwaart Helma Koorevaar Nucleus Coaching tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Helma Koorevaar Nucleus Coaching geleverde producten en/of diensten

Klachten

1. De klant dient een door Helma Koorevaar Nucleus Coaching geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Helma Koorevaar Nucleus Coaching daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen
3. Consumenten dienen Helma Koorevaar Nucleus Coaching uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Helma Koorevaar Nucleus Coaching in staat is hierop adequaat te reageren
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Helma Koorevaar Nucleus Coaching gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen
7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Helma Koorevaar Nucleus Coaching, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen
8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Geschillen Alternatieve Therapeuten (GAT)

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Helma Koorevaar Nucleus Coaching ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Helma Koorevaar Nucleus Coaching een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching verschuldigd zijn

Aansprakelijkheid Helma Koorevaar Nucleus Coaching

1. Helma Koorevaar Nucleus Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
2. Indien Helma Koorevaar Nucleus Coaching aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst
3. Helma Koorevaar Nucleus Coaching is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden
4. Indien Helma Koorevaar Nucleus Coaching aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Helma Koorevaar Nucleus Coaching vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Helma Koorevaar Nucleus Coaching toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Helma Koorevaar Nucleus Coaching niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Helma Koorevaar Nucleus Coaching in verzuim is
3. Helma Koorevaar Nucleus Coaching heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Helma Koorevaar Nucleus Coaching kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Helma Koorevaar Nucleus Coaching in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Helma Koorevaar Nucleus Coaching kan worden toegerekend in een van de wil van Helma Koorevaar Nucleus Coaching onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Helma Koorevaar Nucleus Coaching kan worden verlangd
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Helma Koorevaar Nucleus Coaching 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Helma Koorevaar Nucleus Coaching er weer aan kan voldoen
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden
5. Helma Koorevaar Nucleus Coaching is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan

Wijziging leveringsvoorwaarden

1. Helma Koorevaar Nucleus Coaching is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Helma Koorevaar Nucleus Coaching zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken
4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Helma Koorevaar Nucleus Coaching
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Helma Koorevaar Nucleus Coaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Helma Koorevaar Nucleus Coaching is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 17 november 2022

Pin It on Pinterest

Share This